กกต. คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญที่รับผิดชอบในการบริหารและกำกับดูแลกระบวนการเลือกตั้งในประเทศ จุดประสงค์หลักคือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมโดยการสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้สมัครและพรรคทั้งหมด และรักษาความสมบูรณ์ของกระบวนการเลือกตั้ง

กกต คือ
กกต คือ

กกต คือ อะไร มีไว้ทำไม 

หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจรวมถึง:

 1. ดำเนินการเลือกตั้งรัฐบาลระดับต่างๆ เช่น ระดับชาติ ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น
 2. การกำหนดระเบียบและข้อบังคับการเลือกตั้ง
 3. การจดทะเบียนพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 4. ดูแลกระบวนการสรรหา
 5. การสร้างและการรักษารายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 6. ติดตามการหาเสียงทางการเมืองและการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
 7. การจัดการหน่วยเลือกตั้งและการขนส่งการเลือกตั้ง
 8. นับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง
 9. การแก้ปัญหาข้อพิพาทการเลือกตั้ง

โดยความเป็นอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกันความเป็นกลางของกระบวนการเลือกตั้ง ดังนั้นในหลายประเทศ การแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกระทำโดยองค์กรที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือองค์กรตุลาการ และวาระการดำรงตำแหน่งของพวกเขาถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจในความเป็นอิสระ

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยของประเทศ โดยประกันว่ากระบวนการเลือกตั้งดำเนินไปอย่างเสรี ยุติธรรม และโปร่งใส 3 ประการด้วย 

 1. จัดการเลือกตั้ง คือการควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ
 2. สืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัย คือ การสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่ รวมทั้งการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครและสมาชิกสภา ที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
 3. ออกกฎระเบียบ คือ การออกกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

กกต ชุดปัจจุบัน ?

สำหรับ กกต. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 หรือเมื่อ 26 ปีก่อน มีคำขวัญประจำองค์กรว่า “สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” มีการผลัดเปลี่ยนวาระคณะกรรมการการเลือกตั้งทุก 5-8 ปี โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันเป็นชุดที่ 5 ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2561

ที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดแรก ใช้อาคารรัฐสภา 2 เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2541 ได้ย้ายไปอาคารธนาคารทหารไทย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 ได้ย้ายไปอาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ได้ย้ายไปยังอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน