ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการนำพา กบข. สู่ยุคใหม่ มุ่งเน้นการลงทุนอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ควบคู่กับการส่งเสริม ESG (Environmental, Social and Governance)

เป้าหมายหลัก

 • ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน ESG Investing ลงทุนในธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
 • เพิ่มสัดส่วนการลงทุน ESG ในพอร์ต กบข. ให้แตะ 1.5 ล้านล้านบาทภายในปี 2568
 • ผลักดันกองทุน Thailand ESG Fund ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในตลาดหุ้นไทย
 • สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ESG ในประเทศไทย
 • มุ่งเน้นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลความเสี่ยง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

 • เพิ่มมูลค่าเงินออมของสมาชิก กบข.
 • ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
 • ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของไทย

ความท้าทาย

 • การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ESG แก่ผู้ลงทุน
 • การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุน ESG
 • การหาสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง

แนวทางการขับเคลื่อน

 • พัฒนากลยุทธ์การลงทุน ESG
 • ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาตลาด ESG
 • สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ESG แก่สมาชิก กบข.

ดร.ศรีกัญญา ย้ำ “กบข. มุ่งมั่นนำพากองทุนสู่ความยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับสมาชิก ควบคู่กับการส่งเสริม ESG

เพิ่มเติม

 • กบข. มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
 • กบข. ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุน ESG ในพอร์ต กบข. ให้แตะ 1.5 ล้านล้านบาทภายในปี 2568
 • กบข. ผลักดันกองทุน Thailand ESG Fund ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในตลาดหุ้นไทย
Thailand ESG Fund คืออะไร
กองทุน ESG ประเทศไทย หรือที่รู้จักในชื่อ Thai ESG เป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นการลงทุนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ช่วยให้ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถหักจำนวนเงินลงทุนจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ เช่นเดียวกับทางเลือกการลงทุนแบบประหยัดภาษีอื่นๆ เช่น RMF, SSF, SSFX หรือ LTF กองทุนลงทุนในธุรกิจไทยและตราสารหนี้ที่สอดคล้องกับหลักสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การลงทุนประเภทนี้เน้นความยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการ กองทุน ESG ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประเทศในการส่งเสริมแนวทางการลงทุนที่ยั่งยืนในระยะยาวภายในระบบเศรษฐกิจของตน