แผนลงทุน กบข. มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกลงทุนได้ตามความสนใจ โดยแต่ละรูปแบบมีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ดังนั้นสมาชิกควรต้องพิจารณาผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงของแต่ละแผนการลงทุนควบคู่กันด้วย

แผนลงทุนกบข1

แผนลงทุนกบข2

รูปแบบแผนการลงทุน มีทั้งหมด 6 แผน ประกอบด้วย

1. แผนตลาดเงิน: มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ไทยระยะสั้น หรือที่เรียกว่าตราสารตลาดเงิน เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ต้องการรักษาเงินต้น

2. แผนตราสารหนี้: มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือมากกว่าตราสารประเภทตลาดเงิน ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากกว่าแผนตลาดเงินเล็กน้อยเหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ

3. แผนหลัก: ถือเป็นแผนลงทุนแผนแรกของ กบข. มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง ได้แก่ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ไม่ต่ำกว่า 60% ของเงินลงทุน ส่วนที่เหลือนำไปลงทุนในตราสารทุน และสินทรัพย์อื่น เพื่อสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนระยะยาว เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง

4. แผนผสมหุ้นทวี: มีนโยบายลงทุนคล้ายแผนหลัก แต่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยง เช่น หุ้น มากกว่าแผนหลักเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง

5. แผนสมดุลตามอายุ: มีนโยบายกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง และสินทรัพย์เสี่ยง โดยปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับอายุของสมาชิก กล่าวคือมีสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงค่อนข้างมากเมื่ออายุน้อย และทยอยลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกไม่ต้องกังวลต่อการปรับสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง

6. แผนตราสารทุนไทย: มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหลัก โดยในบางเวลาอาจลงทุนในตราสารหนี้ได้บ้าง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะกับสถานการณ์ เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง

นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถผสมสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเอง โดย กบข. เปิดให้เลือกระบุสัดส่วนเงินลงทุนใน 3 แผน ประกอบด้วย แผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ แผนตราสารทุนไทย การผสมสัดส่วนเองนี้ สมาชิกควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ได้แนวทางเบื้องต้นในการจัดสัดส่วนสินทรัพย์

ประเมินตนเองก่อนลือกแผนการลงทุน

  1. เป้าหมายการลงทุนคืออะไร ซึ่งแต่ละคนก็มีเป้าหมายในการเลือกลงทุนที่แตกต่างกันออกไป
  2. มีระยะเวลาในการลงทุนนานแค่ไหน
  3. ยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน หากไม่ต้องการความเสี่ยงสูงควรเลือกแผนที่ไม่มีหุ้น แต่ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนก็จะต่ำตามไปด้วย

กบข. ทำหน้าที่นำเงินของสมาชิกไปลงทุนตามนโยบายของแต่ละแผน ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน และคณะกรรมการ กบข. เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนแก่สมาชิกตามแต่ละแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือก ซึ่งสมาชิกสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่าน My GPF Application หรือทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th