เป็นอันที่ทราบกันแล้วว่า รัฐบาลจะเริ่มทำการเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563 และเมื่อต้นเดือนกุภาพันธ์ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศเลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไป ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 50-90%

จากเดิมที่ผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องยื่นรายการชำระภาษีภายในเดือนเมษายน เป็น ภายในเดือน สิงหาคม 2563 เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน และสิ่งที่เราต้องจับตามอง นั้นก็คือ ข้อมูลชี้แจงรายละเอียดของการจ่ายภาษีที่มีอัตราการลดลงตั้งแต่ 50-90 % ซึ่งจัดทำโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดังนี้

ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่ได้ลดภาษีร้อย 90 ประกอบด้วย

1. อสังหาริมทรัพย์รอการขาย (NPA) ของสถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมาย (ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้กรรมสิทธิ์)

2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

เช่น โครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยหรืออุตสาหกรรม ตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน (ไม่เกิน 3 ปีนับแต่ได้รับอนุญาตจัดสรร), อาคารชุดตามกฎหมายอาคารชุด (ไม่เกิน 3 ปีนับแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง), นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายนิคมอุตสาหกรรม (ไม่เกิน 3 ปีนับแต่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง)

3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน กฎหมายอาคารชุด กฎหมายนิคมอุตสาหกรรมฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้ขาย (Stock) (ไม่เกิน 12 มี.ค. 2564)

4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) ลานจอดอากาศ (Apron)

5. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับที่เป็นทางพิเศษ/ทางหลวงสัมปทาน

6. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้ในกิจการของสถานอุดมศึกษา/โรงเรียน (ในระบบ/สอนศาสนา/ตาดีกา/ปอเนาะ) เฉพาะตามที่ระบุในตราสารจัดตั้ง

7. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเฉพาะเพื่อการดังนี้

7.1 การเล่นกีฬาตามชนิดที่ กกท. กำหนดให้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมได้
7.2 สวนสัตว์ตามกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
7.3 สวนสนุกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
7.4 ที่จอดรถของ รฟม. สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า
7.5 ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่ได้ลดภาษีร้อย 50 ประกอบด้วย

1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ซึ่งใช้เป็นบ้านหลังหลัก (จดทะเบียนรับโอนมรดกก่อน 13 มีนาคม 2562)

2. ที่ตั้งโรงผลิตไฟฟ้า/โรงผลิตไฟฟ้า และที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า

3. เขื่อนและพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับเขื่อนที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า