วิธีการโอนที่ดิน ต้องทำยังไงบ้าง

หากคุณกำลังวางแผนว่าจะโอนที่ดินให้กับใครอยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องทำอย่างไร หากถามว่ามันยุ่งยากไหม ต้องบอกเลยว่า มันไม่ได้ยุ่งยาก เพียงแต่ว่าคุณนั้นจะต้องสนใจและศึกษาเรียนรู้เท่านั้นเอง งั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยว่าวิธีการโอนที่ดินนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้คุณเข้าใจ และ ทำการโอนที่ดินได้อย่างถูกต้องตามที่ต้องการ ช่วยให้การโอนที่ดินทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เอกสารการโอนที่ดินใช้อะไรบ้าง

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดินนั้น คุณจะต้องใช้ โฉนดที่ดินฉบับจริง บัตรประชาชน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หากมีการเปลี่ยนชื่อสกุลจะต้องมีหนังสือรับรองและมีสำเนาด้วย แต่ถ้ามอบอำนาจให้คนอื่นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) และยังมีสำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจด้วย และ หากมีการจดทะเบียนสมรสต้องมีหนังสือยินยอมให้ขายที่ดินด้วย รวมถึงต้องใช้เอกสารส่วนตัวของคู่สมรสด้วย หากหย่าแล้วก็ต้องมีทะเบียนหย่าด้วย
เอกสารโอนที่ดินสำหรับนิติบุคคล   เราจะต้องใช้ โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ และ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการซื้อ หากต้องการโอนที่ดินของบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน จำกัด จะต้องมีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน และ รายชื่อของนิติบุคคลที่ซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ จะต้องมีแบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้ง ส่วนการมอบอำนาจก็ใช้หลักฐานเหมือนการโอนที่ดินของบุคคลทั่วไป

ค่าโอนที่ดินมิอะไรบ้าง

ค่าคำขอโอนที่ดินและค่าอากร 5 บาท ค่าพยาน 20 บาท ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ร้อยละ 2 จากราคาประเมินหรือราคาขาย นอกจากนี้ยังมีค่าจดจำนอง ร้อยละ 1 จากมูลค่าที่จดจำนอง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับผู้ที่กู้เงินจากสถาบันการเงินมาซื้อ ค่าอากรแสตมป์ใบรับ ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขาย แต่หากราคาประเมินสูงกว่าให้ใช้ราคาประเมิน ส่วนใครที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3 ของราคาซื้อขาย แต่หากราคาประเมินสูงกว่าให้ใช้ราคาประเมินที่ทางที่ดินประเมินให้นั่นเอง

ขั้นตอนการโอนที่ดินที่กรมที่ดิน

สำหรับขั้นตอนการโอนที่ดิน นั้นในขั้นแรกคุณจะต้องกรอกคำขอ และ เตรียมเอกสารการโอนให้เรียบร้อย หลังจากนั้นยื่นคำขอพร้อมกับเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ถ้าผ่านให้รอคิวเพื่อทำขั้นตอนต่อไป เมื่อถึงคิวแล้ว ให้ผู้โอนและผู้รับโอนที่ดินลงลายมือชื่อในเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประเมินราคาที่ดิน และ ค่าใช้จ่ายในการโอน และมีใบคำนวณค่าใช้จ่ายมาให้ หลังจากนั้นให้นำใบคำนวณค่าใช้จ่ายที่การเงิน เราจะได้รับใบเสร็จมา 2 ใบ ใบสีเหลืองให้คืนเจ้าหน้าที่ที่เซ็นเอกสาร ใบสีฟ้าถ่ายสำเนาให้ผู้ซื้อ และ ตัวจริงเก็บไว้ที่ผู้ขาย

เจ้าหน้าที่ก็จะพิมพ์สลักหลังโฉนดและมอบให้เราตรวจสอบความถูกต้อง เราจะได้รับโฉนดที่ดินพร้อมสัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) ถือว่ากรรมสิทธิ์ของที่ดินเป็นของผู้ซื้อหรือผู้รับโอนโดยสมบูรณ์

นี่คือ วิธีการโอนที่ดินที่คุณสามารถทำความเข้าใจและทำให้คุณเตรียมเอกสารและโอนที่ดินได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณดูค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินในแต่ละปีให้ดี เพราะมันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน แต่ถ้าคุณไม่มั่นใจก็สามารถสอบถามไปยังสำนักงานที่ดินอำเภอหรือจังหวัดก็ได้ เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม หากคุณนั้นต้องโอนที่ดินบ่อย ๆ หรือ อยู่ในวงการนายหน้าค้าที่ดินอยู่แล้ว คุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะคุณจะเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองอยู่แล้ว ส่วนคนที่ยังไม่เคยโอนที่ดิน หรือ เพิ่งเข้าวงการการซื้อขายที่ดินใหม่ ๆ ก็ต้องเรียนรู้ไว้ก่อน เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ และ ทำให้คุณมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น